lutra_brezgeopedia_resize swiss_resize tamtam herpetolosko-drustvo_resize

home
StopJež

stopjez_barv

Naslov projekta

Promet in živali

Skrajšano ime projekta

STOPJEŽ

Projektni partner

Stiftung Pro Lutra, Schweiz (Švica)

Prijavitelj

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Trajanje projekta:

18 mesecev

Skupni upravičeni stroški (CHF)

120.597,82

Švicarski prispevek (CHF)

100.000,00

Vrsta projekta: SKLAD ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE v okviru slovensko-švicarskega program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji.

swiss

Splošni cilji projekta

Prometna infrastruktura v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih hitro narašča, predvsem na račun cestne infrastrukture, medtem ko je stopnja rasti železniške infrastrukture nižja. Prometna infrastruktura zavzema vse večjo površino, povzroča fragmentacijo habitatov in občutno prispeva k stopnji smrtnosti divjih živali. Rastoče ter izboljšano omrežje cest in železnic omogoča večje število vozil v prometu in dovoljuje doseganje višjih hitrosti. Posledično se zmanjša varnost v prometu, poleg tega se ustvarijo fizične bariere, ki predstavljajo veliko grožnjo biotski pestrosti. Ogroženost biotske pestrosti izhaja iz človekovega dojemanja narave, odnosa do nje in obstoječih prevladujočih vzorcev vedenja. Vse to se odraža tudi v človekovem odnosu v prometu in gradnji prometne infrastrukture. Da se bomo ljudje začeli zavedati problematike, potrebujemo boljšo ozaveščenost, motivacijo in izobraževanje.

Z različnimi promocijsko-izobraževalnimi prijemi želimo vplivati na različne ciljne skupine, ki lahko skupaj pripomorejo k reševanju problematike prometa in živali. S projektom se osredotočamo predvsem na posameznika kot udeleženca v prometu in odgovornega za nesrečo. Splošni cilji projekta je zmanjšanje negativnih vplivov prometne infrastrukture, ki ogroža biotsko raznovrstnost v Sloveniji. To bomo dosegli predvsem skozi predstavitev problematike voznikom, z dvigom zavesti med vozniki ter promocijo previdne in varne vožnje za življenja ljudi in živali v prometu. Širši cilj je torej visoka ozaveščenost glede ohranjanja biotske raznovrstnosti v povezavi s problematiko prometa in živali, upoštevanje osnovnih načel trajnostne rabe naravnih virov ter večja okoljska odgovornost, tako med vozniki - predvsem mladimi - in najširšo javnostjo. Z uresničenjem tega cilja bomo tudi spodbudili medsektorsko sodelovanje vseh deležnikov, ki so z obravnavano tematiko povezani tako na lokalni kot na nacionalni ravni.

Projekt bo pripomogel k ohranjanju biotske raznovrstnosti, večjemu prepoznavanju posameznih vrst živali, k zmanjšanju vpliva fragmentacije habitatov ogroženih, zavarovanih in drugih vrst živali in k večji prometni varnosti za vse udeležence v prometu.

Specifični cilji projekta

Projekt je naravnan k preventivnim akcijam ozaveščanja javnosti - voznikov, k večji previdnosti v prometu in vsesplošni odgovorni okoljski zavesti. Rezultat projekta bo tudi ekspertno poročilo, ki bo analiziralo obstoječe podatke o povozih v Sloveniji; pri pripravi bomo spremljal povoze živali na izbranih odsekih ("črnih točkah"). Oblikovali bomo smernice za gradnjo mostov, podhodov in drugih povezovalnih elementov, ki bi omogočale migracije živali ter s tem ohranjale vitalnost populacij in veliko biotsko pestrost v Sloveniji. Predlagani projekt pomembno prispeva k boljši ozaveščenosti javnosti o nevarnostih prometa za biotsko raznovrstnost Slovenije. Glede na nadaljnje trende razvoja v državi je moč pričakovati, da se bo problematika še zaostrovala, zato je pomembno pravočasno ukrepanje.

Cilji projekta:

  • pridobitev aktualnih podatkov o številu povozov posameznih vrst živali in o dejavnikih, od katerih so le-ti časovno in krajevno odvisni,
  • zmanjšanje negativnih vplivov prometne infrastrukture, ki ogroža biotsko raznovrstnost v Sloveniji,
  • dvig okoljske ozaveščenosti o problematiki povozov v javnosti, predvsem med vozniki,
  • večja previdnost in varnost voznikov v prometu,
  • priprava smernic in priporočil za izboljšanje prehodnosti prometnih barier za prizadete vrste živali.

Projekt je odskočna deska za začetek te razprave, saj se v veliki meri loteva predvsem preventivnih nalog. S preventivnimi akcijami v javnih občilih (radio), propagandnim materialom in izobraževanjem voznikov, mladih, načrtovalcev, upravljavcev in izvajalcev gradbenih del cestne in železniške infrastrukture in seveda najširše javnosti želimo, da bi problematika vstopila v zavest slehernega voznika oziroma uporabnika prometne infrastrukture.

Z zbiranjem, urejanjem in analizo podatkov o povozih bomo pripomogli k boljšemu in učinkovitejšemu reševanju nastalih težav. Potrebno je evidentirati najpogostejše vzroke za povoze različnih vrst živali, preučiti specifike za posamezne vrste, določiti kritična obdobja v letu, predstaviti nekatere primere dobre prakse reševanja problematike migracij živali preko prometnih barier ipd. Cilj ekspertize ni samo poglobiti znanje o problematiki in pripraviti smernice za reševanje, ampak tudi na poljuden način predstaviti problematiko, smernice in ukrepe deležnikom (npr. gradbeniki, arhitekti), kar lahko okrepi medresorsko sodelovanje oziroma razvoj človeških virov na področju promocije dobrega upravljanja in demokratičnega odločanja.

Namen projekta je torej tudi zbližati akterje, ki lahko največ postorijo za izboljšanje stanja na področju problematike promet in živali. Zato so deležniki tudi načrtovalci cestne in železniške infrastrukture, gradbeniki, lovci, Veterinarsko higienska služba, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Ministrstvo za okolje in prostor, Slovenske železnice, biologi in ekologi ter naravovarstveniki, ki se poklicno ukvarjajo z ekologijo živali in načrtovanjem prometne infrastrukture.

Projektne aktivnosti:

Dejavnost

Opis dejavnosti

1. Vodenje projekta

 

2. Priprava strokovne študije o problematiki »PROMET IN ŽIVALI«

Pregled in analiza bo obsegala podatke, ki jih zbirajo Lovske družine, Slovenske železnice, DARS, nekatera društva ipd., so zbrani za posamezne odseke v diplomskih delih. S pomočjo domače in tuje strokovne literature ter izkušenj naših partnerjev in strokovnih sodelavcev iz tujine bomo oblikovali strokovne smernice in omilitvene ukrepe, ki bi zmanjšali vpliv prometa na živali. Pri tem bomo tesno sodelovali s pristojnimi inštitucijami (Ministrstvo za okolje in prostor, Veterinarsko higienska služba, Lovska zveza Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, policija in druge ustanove ter posamezniki).

3.Ozaveščevalne aktivnosti

3.1. Priprava celostne podobe in logotipa projekta

Promet in živali simbolizira ježek, zato bo tudi logotip projekta. Ljudje ježa dobro poznajo; je ena od vrst, ki jih promet najbolj prizadene, v statistikah pa je zaradi majhnosti (zato ne povzroča materialne škode na vozilih) večinoma prezrt, kljub temu, da je v Sloveniji zavarovana vrsta.

3.2 Zloženka za ozaveščanje voznikov in bodočih voznikov z nalepko za avtomobil

Zloženka je namenjena predvsem dvema glavnima ciljnima skupinama: voznikom in bodočim voznikom, ki se izobražujejo v avtošolah, ter inštruktorjem voženj. Zloženka bo nudila informacije o pomenu varne in previdne vožnje za življenje živali in ljudi v prometu, navedeni pa bodo tudi najpomembnejši vplivi prometne infrastrukture na biotsko raznovrstnost. Zloženka bo vsebovala navodila, kako preprečiti oz. zmanjšati povoze živali (glede na okolje, letni in dnevni čas) in kaj storiti v primeru nesreče z živaljo (kako ravnati z poškodovano živaljo, kam poklicati v primeru nesreče ipd.). Priložena nalepka bo imela predvsem opozorilni in promocijski namen. Voznikom bo sporočala, da so tudi živali udeleženci v prometu in zato pogosto tudi v prometnih nesrečah. Z nalepkami želimo ozavestiti voznike vozil tudi o pomenu varnostne razdalje med vozili, saj so zaviranja in trčenja zaradi živali zelo nepredvidljiva in lahko ogrozijo splošno varnost v prometu.

3.3  Signalni jopiči

Signalni jopiči so obvezna oprema v vseh vozilih, zato jih bomo z dodatnim potiskom z živalmi izkoristili za ozaveščanje voznikov.

3.4 Oblikovanje radijskega informativnega sporočila

Radio je najbolj učinkovit medij za sporočanje informacij voznikom v prometu. V okviru projekta bomo oblikovali radijsko sporočilo, ki bo voznike opozarjalo na živali v prometu in pozornejšo vožnjo. Sporočila bomo prilagajali aktualnim razmeram v naravi v določenem letnem času.

3.5. Informativni plakati

Informativni plakat za promocijo projekta bo hkrati učinkovito slikovno sporočilo vsem voznikom. Namenjen je predvsem avtošolam in voznikom (bencinske črpalke).

3.6  Predavanja za inštruktorje avtošol in mlade voznike

S predavanji želimo približati problematiko predvsem inštruktorjem, ki bodo delovali kot multiplikatorji ozaveščanja o vplivu prometa na živali.

3.7  Priročnik: Promet in živali

Rezultat strokovne študije o problematiki PROMETA IN ŽIVALI v Sloveniji bo tudi kratek priročnik za različne deležnike, predvsem za načrtovalce, presojevalce, izvajalce gradbenih del in upravljavce cestne in železniške infrastrukture. 

4. Informiranje in obveščanje javnosti o projektu

 

4.1. Spletna stran projekta

Spletna podstran bo obveščala o poteku projekta, na njej bomo predstavljali tudi vse izdelke. Spletni obrazec bo omogočal hitro in natančno poročanje o povozih živali, predvsem o lokacijah povozov zavarovanih vrst živali. Do obrazca bodo lahko dostopali vsi uporabniki interneta, namenjen pa je predvsem lovskim družinam.

4.2. Novinarska konferenca

Pripravili bomo dve novinarski konferenci: prva je načrtovana ob izidu zloženke za voznike, druga pa ob izidu priročnika »Promet in živali« ob koncu projekta.

4.3. Promocija celotnega projekta v medijih

Promocija celotnega projekta bo potekala v medijih (časopisi, radio, TV intervjuji ipd.). Projekt bomo promovirali tudi v spletnih časopisih (npr. Etc, e-natura, ipd.) in avtomobilističnih revijah.

 

Pričakujemo naslednje rezultate projekta:

1. Strokovno študijo o problematiki »PROMET IN ŽIVALI« v Sloveniji s primerjavo z drugimi državami in pregled primerov dobrih praks reševanja te problematike doma in v tujini;

2. Prepoznaven logotip projekta – ježek (najpogostejša in večinoma prezrta žrtev prometa med sesalci);

3. Zloženko z nalepkami za ozaveščanje voznikov in bodočih voznikov. Z zloženko želimo doseči vse kandidate za nove voznike, ki se bodo v poteku projekta izobraževali za pridobitev vozniškega dovoljenja in vse inštruktorje vožnje v avtošolah in njihovih podružnicah. Vključili bi radi večino od 408 lovskih družin, ki bodo promovirale cilje projekta na lokalni ravni (plakati, zloženke ipd).

4. Signalne jopiče z elementi projekta za lovce, uslužbence veterinarsko higienske službe, ki skrbijo za odvoz v prometu ubitih živali in udeležence vsakoletnih akcij zaščite in prenašanja dvoživk čez ceste.

5. Radijsko informativno sporočilo (po principu prometnih obvestil voznikom (»Traffic info«) o aktualnih nevarnostih povozov živali glede na letni čas (prsk pri srnjadi, selitev dvoživk spomladi in jeseni, ruk pri jelenjadi ipd.);

6. Informativni plakat za avtošole s podružnicami, osnovne šole in lovske družine;

7. Predavanja za inštruktorje avtošol in mlade voznike;

8. Priročnik Promet in živali za načrtovalce, upravljavce cestne in železniške infrastrukture ter izvajalce gradbenih del. S publikacijo želimo doseči večino načrtovalcev, presojevalcev in upravljavcev, povezanih s prometno infrastrukturo pa tudi druge deležnike, ki so aktivno vključeni v reševanje prometne problematike;

10. Tiskovno konferenco za novinarje;

11. Spletno podstran o projektu STOPJEŽ, kjer poročamo o vseh aktivnostih.

12. Promocijo projekta v medijih: Projekt bomo promovirali preko spletne strani, tiskanih medijev, radijskih postaj, promocijskih plakatov, zloženk, signalnih jopičev itd. Želimo doseči vse ciljne skupine in večino voznikov.